Проф. д-р Саша Станковиќ

  • Професор
  • Медицински факултет во Ниш
  • https://www.medfak.ni.ac.rs/index.php/en/

Саша Станковиќ, редовен професор на Медицинскиот факултет во Ниш, е роден на 20.01.1969 година. во Ниш.
Образование
На стоматолошкиот оддел на Медицинскиот факултет во Ниш дипломирал во 1994 година со просечна оценка 9.11. Во 1998 успешно ја одбранил магистерската теза под наслов „Придонес во третманот на алгодифункционален синдром“ година. Својата специјализација по стоматолошка протетика ја завршил во 1999 година на Медицинскиот факултет во Ниш. Тој ја одбрани својата докторска дисертација под наслов „Компаративна анализа на резултатите од различни терапевтски методи на алгодифункционален синдром“ во 2001 година на Медицинскиот факултет во Ниш.
Професионална кариера
– Во 1995 година е избран за асистент приправник на предметите Стоматолошка протетика 1 и 2, а во 1999 година како асистент.
– Тој е избран за доцент во 2003 година.
– Избран е за вонреден професор во 2008 година и за редовен професор од областа на Стоматолошката протетика во 2013 година.
– Тој е шеф на предметот Гнатологија за студенти по стоматологија и професионален забен протетичар.
– Член е на Наставно-научен совет на Медицинскиот факултет во Ниш од 2013 година.
– Член е на Комисијата за акредитација на Медицинскиот факултет во Ниш и одговорен наставник за формирање на наставните програми – стручен забен протетичар
– Член на Стоматолошкиот оддел на српското медицинско друштво, член на Претседателството на Одделот за стоматолошка протетика на српското медицинско друштво.
За време на работата на Медицинскиот факултет во Ниш, професор Саша Станковиќ има објавено голем број научни и стручни трудови – 44, вклучувајќи и специјалистички, магистерски и докторски труд. Од вкупниот број на трудови, 9 научни трудови се објавени во списанија индексирани со SCI, 16 од трудовите бе презентирани на стручни состаноци.

Сесија

  • УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ ВО СТОМАТОЛОШКАТА ПРОТЕТИКА

    Функционални, психолошки и естетски причини го оправдуваат изработувањето на имедијатни протези во сите случаи кога е можно. Успехот во имедијатната протеза зависи во голема мерка од правилната дијагноза, деталниот план за лекување и прецизно изведените процедури за изработка. Правилна дијагноза и план за работа може да се направи дури откако ќе се процени општата здравствена состојба на пациентот и откако се направени екстра и интраорални испитувања. Пред почетокот на третманот, пациентот треба да биде информиран за планот на лекување, придобивките од имедијатната протеза и можните компликации. . При донесување на конечна одлука, неопходно е да се земат предвид сите можни контраиндикации. Имедијатната протеза може да се препорача и да се направи за повеќето пациенти кои го бараат тоа. Прашањето што се поставува во рамките на ова предавање е што е имедијатната протеза во стоматологијата денес и кои се современите технолошки достигнувања кои ни овозможуваат добри решенија во процесот на рехабилитација…