За симпозиумот

Ургентните состојби во Денталната Медицина се оние за кои е потребно брзо, навремено реагирање и терапијата треба да биде спроведенаво моментот на појавување на првите симптоми. Од тие причини секој стоматолог треба да знае како адекватно да се справи со дадената ситуација. Затоа драги колеги Ве покануваме на 10.10.2020 преку платформата Microsoft Teams, Online да ги проследите предавањата од врвни професори и да го проширите вашето знаење.

Ве очекуваме!

УПЛАТА:
900 денари
Уплати ќе се примаат до пополнување на предвидениот број.

Назив и седиште на примачот: ДУ „Гоце Делчев”
Жиро сметка: 100000000063095
Банка на примачот: НБР Македонија
Сметка на буџетски корисник: 1600160330 788 22
Приходна шифра: 723113 44
Цел на дознака: Деветти симпозиум, Име презиме, бр. на лиценца и е-маил адреса.