Проф. Д-р. Красимира Јанева- Рибагина

  • Професор
  • Факултет за дентална медицина, Медицински факултет - Софија, Бугарија

Проф. д- р Красимира Борисова Јанева- Рибагина, Раководител на катедра „Обштествено дентално здравје“ (ОДЗ), Факултет по дентална медицина (ФДМ), Медицински Универзитет – Софија (МУ – Софија)
Професионална кариера
• 2013 – и продолжува – Професор на Катедра ОДЗ, ФДМ, МУ – Софија
• 2011-2020 – Продекан за настава на ФДМ, МУ – Софија
• 2009 – и продолжува- Раководител на катедра ОДЗ, ФДМ, МУ – Софија
• 2008 – 2011 – Продекан за наставно-научна дејност на ФДМ, МУ – Софија
• 2004 – Доцент на Катедра ОДЗ, ФДМ, МУ – Софија
• 1991 – 2004 – Асистент на Катедра ОДЗ, ФДМ, МУ – Софија
• 1984 – 1991 – Научен соработник во Научно организациона методска секција (НОМС), ФДМ, МУ – Софија
• 1983 – 1984 – Доктор по дентална медицина во Регионална Поликлиника гр. Лом , област Монтана
• 1980 – 1983 – Доктор по дентална медицина во Здравствена служба с. Мокреш, област Монтана
• 1978 – 1980 – Доктор по дентална медицина во Стоматолошко одделение гр. Гоце Делчев

Образование
• 2005 – Специјалност “Општа стоматологија”
• 1998 – Образовен и научен степен “Доктор”
• 1991 – Специјалност “Социјална медицина”
• 1989 – Специјалност “Терапевтска стоматологија”
• 1978 – Високо образование по “Стоматологија”, Стоматолошки факултет, Софија
• 1972 – Средно образование – гимназија “Јане Сандански” , гр. Гоце Делчев

Образовен и научен степен
• 1998г. – “Доктор” , Дисертација “Застапеност на стоматолошките заболувања и потребата од лекување на населението во Република Бугарија” , Софија , 1998г.
Научна активност
• Автор на 3 учебника
• Коавтор на 7 монографии
• Автор и коавтор на 98 научни публикации, 17 публикувани во странски списанија
• Автор и коавтор на 77 презентации на научни форуми, од кои 30 меѓународни
• 77цитирања, од кои 18 во странски списанија

Награда
• 2018 – „Signum Laudis II degree“ на МУ – Софија

Session

  • КОНТРОЛА НА ИНТРАХОСПИТАЛНА ИНФЕКЦИЈА

    Во предавањето се опишани основните инфективни заболувања кои се професионален ризик во стоматолошката пракса – COVID 19, Hepatitis B, AIDS, Tuberculosis, Influenza, Herpes Virus, Child Infectious Diseases…