КОНТРОЛА НА ИНТРАХОСПИТАЛНА ИНФЕКЦИЈА

Проф. Д-р. Красимира Јанева- Рибагина Професор /Факултет за дентална медицина, Медицински факултет - Софија, Бугарија

Click here to join the session

Во предавањето се опишани основните инфективни заболувања кои се професионален ризик во стоматолошката пракса – COVID 19, Hepatitis B, AIDS, Tuberculosis, Influenza, Herpes Virus, Child Infectious Diseases.

Претставени се мерките за превенција на овие инфективни заболувања.

Дискутирани се етичките аспекти во стоматолошката пракса при лечење на инфективно заболени пациенти и во случај на инфективно заболени медицински лица.